2 bedroom detached house for sale

Rhostrehwfa, Llangefni LL, LL77 7YS

No Longer Available £160,000

Property removed by the advertiser

It may be sold/let or temporarily removed from the market

  • Bedrooms: 2

Questions about this property?

Request Details

Summary

Features ? Detached 2 bedroom property ? Includes approximately 2.7 acres (1.09 hectares) of agricultural land ? Accompanied by outbuildings ? Conveniently situated close to the market town of Llangefni ? In need of full renovation or rebuilding subject to statutory consents ...

Description

Features? Detached 2 bedroom property? Includes approximately 2.7 acres (1.09 hectares) of agricultural land? Accompanied by outbuildings? Conveniently situated close to the market town of Llangefni? In need of full renovation or rebuilding subject to statutory consentsDescriptionAn opportunity to acquire a detached 2 bedroom cottage in need of complete renovation/refurbishment. The property has the benefit of open countryside, includes an outbuilding and includes land which extends to approximately 2.7 acres. The property is conveniently located in the semi-rural village of Rhostrehwfa which is close to the market town of Llangefni and the A55 expressway.DirectionsFrom the A5, turn onto the B4422 and carry on through Rhostrehwfa for 650m. Take the first left immediately after the 40mph signs. Proceed for 150m and the property is on the right hand side.ServicesIt is understood that the property is connected to mains water, private drainage and electricity. Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.TenureFreehold with vacant possession. Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.ViewingViewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephoning or ; or by email to .Expressions of InterestThe property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council?s Property Section by midday, Monday 2nd October 2017.Misrepresentation ActThese details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.Nodweddion? Eiddo preswyl ar wahân gyda 2 llofft? Yn cynnwys oddeutu 2.7 erw (1.09 hectar) o dir amaethyddol? Hefyd yn cynnwys adeiladau allanol? Wedi?i leoli?n gyfleus yn agos at dref farchnad Llangefni? Angen ei adnewyddu?n llawn neu ei ailadeiladu yn amodol ar sicrhau?r caniatadau statudolDisgrifiadCyfle i brynu bwthyn ar wahân 2 llofft sydd angen ei adnewyddu?n llwyr. Mae gan yr eiddo y fantais o olygfeydd cefn gwlad agored ac mae?n cynnwys adeiladau allanol ynghyd â thir sy?n ymestyn i thua 2.7 erw. Mae?r eiddo wedi?i leoli?n gyfleus ym mhentref rhannol-wledig Rhostrehwfa ger tref farchnad Llangefni a ffordd gyflym yr A55.Cyfarwyddiadauo?r A5, trowch i?r B4422 a pharhewch trwy Rhostrehwfa am 650m. Cymerwch y troad cyntaf ar y chwith ar ôl yr arwyddion 40mya. Parhewch am 150m ac fe welwch yr eiddo ar y dde.GwasanaethauRydym ar ddeall bod yr eiddo wedi?i gysylltu i gyflenwadau dwr pibell, draenio preifat a thrydan. Awgrymir i brynwyr arfaethedig wneud eu ymholiadau eu hunain cyn prynu.DaliadaethDeiliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Awgrymir i brynwyr arfaethedig wneud eu ymholiadau eu hunain cyn prynu.Gweld yr EiddoGellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio neu ; neu drwy anfon e-bost i .Datganiadau o DdiddordebBydd yr eiddo?n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost at Adain Eiddo?r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Llun 2ail Hydref 2017.Deddf Cam-gynrychioliCanllawiau cyffredinol yn unig yw?r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy?n gweithio, yn addas i?w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o?r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio?r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda?u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw?r prisiau a?r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys taw. Yn amodol ar gontract.
2 bedrooms

Disclaimer

Property advert Ref 3534435 - Is a property advert for marketing purposes only, the information has been supplied by the owner, estate agent or property portal and The House Shop makes no warranty as to the accuracy or completeness of the information. Furthermore we have no control over the adverts content. This property advertisement does not constitute property particulars. Please contact the advertiser to obtain any information regarding The Energy Performance Certificate regarding homes in England and Wales or Home Report for residential property in Scotland.

Please note, map marker positions may be approximate.
Please note, street view positions may be approximate.

Property removed by the advertiser

It may be sold/let or temporarily removed from the market

Return to Top